LİSANSÜSTÜ PROGRAM

Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans programı esnek bir yapıya sahip olup, İnşaat Mühendisliğini eldeki insangücü imkanları içinde bir bütün olarak kapsamaktadır. Programda öğrencinin alacağı dersler öğrencinin ihtiyacına göre düzenlenir. Bölümümüzde iki tip Yüksek lisans programı belirlenmiştir:
a. Tezli Yüksek Lisans
b. Tezsiz Yüksek Lisans

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları aşağıda belirtilen bilim dallarını içermektedir:
a. Mekanik
b. Yapı mühendisliği
c. Hidrolik mühendisliği
d. Geoteknik mühendisliği
e. Yapı Malzemesi mühendisliği

İnşaat Mühendisliği Y. Lisans öğrencileri, zorunlu toplam kredilerinin üçte birini aşmayacak sayıdaki dersi, danışmanlarının uygun görmesi koşuluyla, İnşaat Mühendisliği 4. Sınıf Seçmeli dersleri arasından seçebilirler. Öğrenci danışman atanmasını izleyen her yarıyılda kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yürütülür.
Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki tercihlidir. Her iki opsiyonda da, Yüksek Lisans öğrencileri, öğrenime başladıkları ilk dönemde olmamak kaydı ile CE 590 Yüksek Lisans Semineri dersini bir defa almak zorundadır.
Her iki opsiyonda da, opsiyonlarına göre CE 590 Yüksek Lisans Semineri, CE 591 Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği Projesi ve CE 599 Yüksek Lisans Tezi derslerine ilave olarak, Yüksek Lisans ana derslerinden en az iki derse kayıt yaptırmak zorunludur.
Tezli opsiyonda toplam en az 21 kredi ders yükü (7 adet kredili ders), CE 590 Yüksek Lisans Semineri dersi ve kredisiz CE 599 Yüksek Lisans Tezinin başarı ile tamamlanması gerekir. Bu opsiyondaki her yüksek lisans öğrencisi tez çalışmalarına başladığı dönemden itibaren her dönemde CE 591 Özel
Çalışmalar dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Bu dersin kredisi, yukarıda belirtilen toplam 21 kredilik ders yükü içinde değerlendirilmez.
Tezsiz opsiyonda toplam en az 30 kredi ders yükü (10 adet kredili derse karşılık gelir), CE 590 Yüksek Lisans Semineri ve CE 591 Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği Projesi derslerinin başarı ile tamamlanması gerekir.
Yüksek Lisans programına başvuracak adaylar İnşaat Mühendisliği dalında denkliği tanınmış bir üniversiteden alınmış Lisans Diplomasına sahip olmalıdır. Çankaya Üniversitesinde öğretim dili İngilizce’dir ve adayların İngilizce yazma ve konuşmalarının dersleri takip edecek ve bağımsız araştırma yapabilecek ve tez yazabilecek düzeyde olması gerekir.


Ders Listesi

Yüksek Lisans programı ders listesi aşağıda listelenmiştir

Ders Kodu

Ders Adı

T+U   Kredi

CE 501

İnşaat Mühendisliğinde Analitik Yöntemler

(3+0)  3

CE 502

İnşaat Mühendisliğinde İleri Sayısal Yöntemler

(3+0)  3

CE 521

Elastisite Teorisi

(3+0)  3

CE 522

Plakaların Teorisi

(3+0)  3

CE 541

İleri Beton Malzemeleri

(3+0)  3

CE 542

İleri Yapı Malzemeleri

(3+0)  3

CE 561

İleri Zemin Mekaniği (Zemin Davranışı)

(3+0)  3

CE 562

Kaya Mekaniği              

(3+0)  3

CE 563

Zemin Dinamiğine Giriş

(3+0)  3

CE 564

Geoteknik Deprem Mühendisliği

(3+0)  3

CE 571

Hidrolik Yapıların Tasarımı

(3+0)  3

CE 572

Akarsu Hidroliği

(3+0)  3

CE 587

Deprem Mühendisliğinin Temelleri

(3+0)  3

CE 588

Performansa Dayalı Sismik Tasarım

(3+0)  3

Alınması zorunlu dersler aşağıda listelenmiştir:

Course Code

Course Name

T+R   Credit

CE 590

Graduate Seminar in Civil Engineering

(0+0)  0

CE 591

Graduate Project in Civil Engineering

(0+0)  0

CE 599

Master of Science Thesis in Civil Engineering

(0+0)  0

 

Ders İçerikleri

CE 501 İnşaat Mühendisliğinde Analitik Yöntemler (3+0) 3
Adi diferansiyel denklemler (ODE). Birinci Mertebeden Adi diferansiyel denklemler. Yüksek Mertebeden Adi diferansiyel denklemler. Sabit katsayılı ODE için çözümler. Derece azaltılmasıyla Adi diferansiyel denklemlerin çözümleri. Parametrelerin değişimi. Belirsiz katsayılar metodu. Adi diferansiyel denklemlerin doğrusal sistemleri. Doğrusal adi diferensiyel denklemlerin seri çözümleri. Frobenious yöntemi. Fourier serileri ve Fourier integralleri. Kısmi diferansiyel denklemler. Sınır şartları. Değişkenlerin ayrılması. Kısmi türevli denklemlerde (PDE) homojenlik ve sınır koşulları (BC). PDE ve BC'lerde zamandan bağımsız homojen olmayanlık. PDE ve BC'lerde zamana bağlı homojen olmayanlık. İnşaat mühendisliğinde çeşitli uygulamalar.

CE 502 İnşaat Mühendisliğinde İleri Sayısal Yöntemler (3+0)3
Hata Analizi. Hata türleri. Nümerik analizin tekrarı (Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin çözümü, doğrusal denklem sistemlerinin çözümü, fonksiyonların yaklaşımları, enterpolasyon). Ayrık en küçük kareler yaklaşımı. Spline fonksiyonları. Fourier yaklaşımları. Sürekli Fourier serileri. Ayrık Fourier dönüşümü. Fourier integrali ve dönüşümü. Nümerik türev ve integral. Adi diferansiyel denklemlerin nümerik çözümü. Euler, Heun yöntemleri ve Runge-Kutta-4 yöntemi. Diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü. Başlangıç ??ve sınır değer problemleri. Atış Yönetimi Sonlu farklar yöntemleri. Özdeğerler ve Özvektörler. İnşaat Mühendisliğinde çeşitli uygulamalar.

CE 521 Elastisite Teorisi (3+0)3
Vektör ve tansör analizi. Toplama kuralının kullanılması. Elastik cisimlerin kinematiği. Sonlu deformasyon, deformasyon gradient tensörü ve gerinim tensörleri. Elastik bir cisimdeki doğrusal ve açısal momentumun korunumu. Cauchy gerilme tensörü, ana gerilmeler ve diğer gerilme tensörleri. Diferansiyel denge denklemleri. Hiperelastik ve lineer elastik malzemelerin yapısal denklemleri. İzotropik tensörler ve malzemeler. Dördüncü mertebe elastikiyet tensörü. Navier ve Beltrami-Michell denklemleri. Elastik katılarda dalga yayılımına giriş. Düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme. Dik ve kutupsal koordinatları kullanan iki boyutlu elastikiyet problemleri. Airy stress function and the compatibility equation. Gerilme konsantrasyonları. Dairesel olmayan elemanların burulması

CE 522 Plakaların Teorisi (3+0)3
Tabaka teorileri. Klasik plaka teorisi. Temel biharmonik denklem. Sınır şartları. Eğilme Momentleri. Levhaların gerinme enerjisi. İki boyutlu Fourier serileri. Dikdörtgen plakaların analizi. Navier Yöntemi ve Levy Yöntemi. Kutupsal koordinatlarda temel biharmonik denklem. Dairesel plakaların analizi. Esneklik teorisi denklemleri. Klasik plak teorisinin denklemleri. Simetrik eksenli plakalar. Plakaların burkulması. Ortotropik plakalar. Döşemelerin plastik mafsal çizgileri teorisi. Yaklaşık çözümler. Sonlu farklar ve sonlu elemanlar yöntemlerini kullanarak plakaların çözümleri.

CE 541 İleri Beton Malzemeleri (3+0)3
Beton için çimento, agrega ve katkı maddeleri, taze ve sertleşmiş betonun özellikleri, betonun yapısal ve mekanik davranışı, betonun çeşitleri ve karakteristik özellikleri, betonun dayanıklılık özellikleri, betonarme çalışmaların geleceği ve bir yapı malzemesi olarak betonun çevresel yönleri.

CE 542 İleri Yapı Malzemeleri (3+0)3
Yapı malzemelerinin mekanik ve dayanıklılık özellikleri, betonun taze ve sertleşmiş haldeki özellikleri ve mikroyapıları, mikroyapı, çelik tipleri ve çeşitli yönleri, inşaatta plastik ve kompozitler, yenilikçi yapı malzemeleri ve yapı malzemeleri ile çevre arasındaki etkileşim.

CE 561 İleri Zemin Mekaniği (Zemin Davranışı) (3+0)3
Zeminler, çeşitli ölçeklerde ve değişik fazlarda bulunabilen tanecikli malzemelerdir. Bu ders, saha ve laboratuvar testlerinin yorumlanması ve bunların yumuşak zeminlerdeki inşaatlarda kullanımına odaklanan zemin özellikleri hakkında detaylı bir çalışma sunmaktadır. Ele alınacak konular şunlardır: zeminin doğası; zeminlerin konsolidasyonu ve sekonder sıkıştırılması; etkin Gerilim Prensibi; kapilarite; zemin emmesi; temel dayanım prensipleri; killerin gerilme-gerinim mukavemeti davranışı, numune bozulmasının, anizotropi ve gerinim hızının etkilerinin vurgulanması; Mohr çemberi; Gerilim izleri; Elastik gerilim dağılımı; Granüler zeminler mukavemet ve sıkıştırma; Sıkıştırılmış zeminlerin mühendislik özellikleri;  zeminlerde yapısal modellemeye giriş ve özel konular.

CE 562 Kaya Mekaniği (3+0)3
Kaya mekaniği, kayaların mühendislik mekaniği ve özellikleriyle ilgilenmektedir. Bu ders, kayaların doğası, inşaat, temele ve mühendislik malzemesi olarak kaya kütlelerini incelemektedir. Ele alınacak konuların şunları kapsaması muhtemeldir: Sağlam kayaçların fiziksel özellikleri; stresler ve gerinimler; kayaçların ve kaya kütlelerinin termal, hidrolik ve mekanik özellikleri; kaya mekaniğinde elastikiyet teorisinin uygulamaları; Kayalarda süreksizlikler; yerinde gerilmeler ve gerilme ölçümleri; Kaya şevi mühendisliği ve kayalarda yeraltı kazıları; kayaların visko-elastik özellikleri.

CE 563 Zemin Dinamiğine Giriş (3+0)3
Teorik zemin dinamiğinin temellerinin gözden geçirilmesi: Newmark’ın kayan blok yaklaşımı, tek serbestlik dereceli (DOF) sistem teorilerinin uygulanması, çok serbestlik dereceli sistemler ve tek boyutlu dalga yayılımı. Çevrimsel zemin davranışının temelleri: gerilme-gerinim-boşluk suyu basıncı davranışı, kesme modülü ve sönümleme, çevrimsel oturma ve hacimsel çevrimsel eşik kesme gerinimi kavramı. Çevrimsel zemin davranışının modellemesine giriş.

CE 564 Geoteknik Deprem Mühendisliği (3+0)3
Zemin sıvılaşması, killerin çevrimsel yumuşaması, sismik sıkıştırma, yüzey fay kırığı ve sismik eğim stabilitesini içeren depreme bağlı zemin çökme analizi. Deprem zemin hareketlerinin yüzey tepkisine etkileri Atalet ve kinematik etkileşimi içeren zemin yapısı etkileşimi.

CE 571 Hidrolik Yapıların Tasarımı (3+0)3

Derste aşağıdaki konular ele alınmaktadır; Boyutsal analiz, açık kanallardaki akım, sınır tabakası, türbülans, sınır tabakasından ayrılma, savaklar, kritik rejim kanalları, labirent ve piyano savaklar, su alma yapıları, dolu savaklar, hidrolik enerji kırıcılar ve balık geçişi yapıları. Dersin başarıyla tamamlanmasının ardından öğrenciler, açık kanallar, savaklar, kritik rejim kanalları, su alma yapıları, dolu savaklar, enerji kırıcıların ve balık geçişlerinin tasarlamasının temellerini kavrayabileceklerdir.

CE 572 Akarsu Hidroliği (3+0) 3
Derste aşağıdaki konular ele alınmaktadır; Nehir morfolojisi ve nehir tepkisi, açık kanalların hidroliğinin temel kavramları, sediman özellikleri, yatak pürüzlülüğü şekilleri, akış direnci, hareketin başlangıcı ve stabil kanalların tasarımı, hidrolojik analiz ve sediment yükü, açık kanallarda sediman taşınımı analizi,  sediman taşınımı formüllerinin uygulanması, nehilerin sediman debisinin ölçülmesi, oyulma mekanizması, köprü ayaklarında oyulma, yapıların yerel oyulmaya karşı korunması. Dersin başarıyla tamamlanmasının ardından öğrenciler, akarsu hidroliğini kavrayabilecek ve bunları hidrolik yapıların plan ve tasarımı ile ilgili pratik mühendislik problemlerinin çözümlerinde uygulayabileceklerdir.

 

CE 587 Deprem Mühendisliğinin Temelleri (3+0)3
Katı ortamda dalga yayılımına giriş, cisim ve yüzey dalgaları, yansıma ve kırılma. Deprem oluşum sebepleri. Türkiye örneğiyle dünyadaki depremselliğin incelenmesi. Yanal kuvvetlere karşı yapısal tepkinin hesaplanması. Yapı dinamiği ve tepki spektrumlarının incelenmesi. Deprem hareketlerine maruz kalan çok katlı yapılar için analiz yöntemleri. Depreme dayanıklı betonarme yapıların tasarımı; Süneklik ve enerji sönümlenmesi kavramları. Deprem tasarım yönetmeliklerinin incelenmesi. Yapıların sismik iyileştirilmesi.

CE 588 Performansa Dayalı Sismik Tasarım (3+0)3

Bu ders ABD, Japonya ve Avrupa'daki araştırmaları takiben sismik tasarım alanındaki son gelişmeleri incelemektedir. Performansa dayalı sismik tasarımda yakın zamanda önerilen pratik tasarım yaklaşımları vurgulanacak ve bu yaklaşımlar doğrusal olmayan dinamik analiz yöntemleriyle doğrulanacaktır. Tasarım yaklaşımları, eşdeğer doğrusal sistemler veya sabit dayanım veya sabit süneklik deplasman değiştirme faktörleri gibi tek serbestlik dereceli benzerliklerin kullanılmasına odaklanacaktır. Bu ders, deprem mühendisliği ve ileri yapı dinamiği bilgi birikimine sahip yapı mühendisliği dalındaki öğrencilere yönelik tasarlanmıştır. Öğrenciler aşağıdaki konularda temel bilgiye sahip olmakla yükümlüdürler: Yapı Analizinde Matris Yöntemleri, Yapı Dinamiği, Deprem Mühendisliği.

CE 590 Graduate Seminar in Civil Engineering (0+0)0
Bu ders, öğrencilerin araştırma ilgisini özendirmek amacıyla İnşaat Mühendisliği alanındaki konuların ve çalışmaların ilgili profesyoneller ve/veya lisansüstü öğrenciler tarafından sunulması ve tartışılmasını içermektedir.

CE 591 Graduate Project in Civil Engineering (0+0)0
Bu ders tezli opsiyonda bulunan öğrenciler için zorunlu olup tezle ilgili çalışmaları kapsamaktadır.

CE 599 Master of Science Thesis in Civil Engineering (0+0)0
Bu ders, Bölüm Başkanı ve öğrencinin akademik danışmanı tarafından onaylanmış bir konuda akademik danışmanınca yönlendirilen bağımsız araştırmaya dayalı çalışmaları kapsamaktadır. Tezli Y. Lisans öğrencileri içindir.

twitter facebook youtube