×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Yüksek Lisans Programları (YL)

Çankaya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programlarında eğitim dili İngilizce’dir. Bölümümüzde tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır. Bu programlarda İnşaat Mühendisliğinin mekanik, yapı, hidrolik, geoteknik ve malzeme bilim dallarında eğitim verilmektedir. Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen ve duyurulan tarihlerde, yazılı ve sözlü sınava girmeleri gerekmektedir. Yazılı sınavı matematik ve İnşaat Mühendisliği ile ilgili konulardan kapılır. Yüksek Lisans programlarına başvuran ya da başvuracak adayların YÖK tarafından akredite edilmiş bir üniversiteden aldıkları İnşaat Mühendisliği lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. İnşaat Mühendisliğinden farklı bir alanda lisans derecesine sahip olan öğrenciler, lisans müfredatındaki bazı dersleri (sınav komitesinin ya da öğrencinin danışmanının önerileri temel alınarak belirlenen dersleri) almaları gerekmekte olup, öğrencilerin aldıkları bu derslerin kredileri yüksek lisans müfredatının kredi yüküne dâhil edilmez.

Tezli Yüksek Lisans Programına kayıtlı bir öğrenci toplamda en az 21 kredi (7 adet ders) ders yüküne ek olarak kredisiz “CE 590 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans Semineri”, kredisiz “RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik” ve “CE 599 İnşaat Mühendisliğinde Master Tezi” derslerini başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıtlı olan bir öğrenci toplamda en az 30 kredi (10 adet ders) ders yüküne ek olarak kredisiz “CE 592 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans Bitirme Projesi” dersini başarı ile tamamlaması gerekmektedir. “CE 592 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans Bitirme Projesi” dersinin öğrencinin son döneminde alması gerekir.

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri danışmanlarının önerdikleri derslere kayıt yaptırmalıdırlar. Öğrencilerin kayıt oldukları ilk dönemde, danışmanlıklarını geçici olarak İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı yürütmektedir. Danışman ataması yapılıncaya kadar öğrenciler ders kayıtlarını Bölüm Başkanının önerileri doğrultusunda yapmalıdırlar. (Bölüm Başkanı ilk dönemin sonunda öğrenciye verilecek danışmanın görüşlerini alabilir.)

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programındaki öğrenciler aşağıda listelenen CE 5XX kodlu Yüksek Lisans Programı derslerine ve CE 6XX kodlu Doktora Programı derslerine kayıt yaptırabilirler. Bununla birlikte danışmanının önerisi doğrultusunda, yüksek lisans öğrencisi tamamlaması gereken en az toplam kredisinin (tezli yüksek lisans öğrencileri için 21 kredi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri için 30 kredi) üçte birinden fazla olmayacak şekilde kredili lisans teknik derslerinden (tercihen teknik seçmeli ders) (lisans eğitimi süresince aynı dersi almamış olmak koşuluyla) alabilir.

Seçmeli Dersler

Kodu Ders Adı T+U   Kredi AKTS
CE 521 Elastisite Teorisi (3+0)  3 7.5
CE 522 Elastik Stabilite Teorisi (3+0)  3 7.5
CE 541 İleri Beton Malzemeleri (3+0)  3 7.5
CE 542 İleri Yapı Malzemeleri (3+0)  3 7.5
CE 545 İnşaat Mühendisliği Malzemeleri için Tahmin Analitiği (3+0)  3 7.5
CE 561 İleri Zemin Mekaniği (Zemin Davranışı) (3+0)  3 7.5
CE 562 Kaya Mekaniği   (3+0)  3 7.5
CE 563 Zemin Dinamiğine Giriş (3+0)  3 7.5
CE 564 Geoteknik Deprem Mühendisliği (3+0)  3 7.5
CE 571 Hidrolik Yapıların Tasarımı (3+0)  3 7.5
CE 572 Akarsu Hidroliği (3+0)  3 7.5
CE 573 Rüzgar Enerjisi (3+0)  3 7.5
CE 574 Su Kuvvetleri (3+0)  3 7.5
CE 575 Akarsu Mekaniği (3+0)  3 7.5
CE 585 İleri Çelik Tasarımı (3+0)  3 7.5
CE 587 Deprem Mühendisliğinin Esasları (3+0)  3 7.5
CE 588 Performansa Dayalı Sismik Tasarım  (3+0)  3 7.5


Zorunlu Dersler

Kodu Ders Adı T+U   Kredi AKTS
CE 590 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans Semineri (Tezli YL programı) (0+0)  0  7.5
CE 592 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans Bitirme Projesi (Tezsiz YL Programı) (0+0)  0  15
CE 599 İnşaat Mühendisliğinde Master Tezi (Tezli YL programı) (0+0)  0  60
RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik (Tezli YL programı) (0+0)  0  7.5
MATH 551 Mühendisler için Analitik Yöntemler (3+0)  3 7.5
MATH 552 Mühendisler için Sayısal Yöntemler (3+0)  3 7.5

Ders İçerikleri

CE 521 Elastisite Teorisi (3+0)3
Vektör ve tansör analizi. Toplama kuralının kullanılması. Elastik cisimlerin kinematiği. Sonlu deformasyon, deformasyon gradient tensörü ve gerinim tensörleri. Elastik bir cisimdeki doğrusal ve açısal momentumun korunumu. Cauchy gerilme tensörü, ana gerilmeler ve diğer gerilme tensörleri. Diferansiyel denge denklemleri. Hiperelastik ve lineer elastik malzemelerin yapısal denklemleri. İzotropik tensörler ve malzemeler. Dördüncü mertebe elastikiyet tensörü. Navier ve Beltrami-Michell denklemleri. Elastik katılarda dalga yayılımına giriş. Düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme. Dik ve kutupsal koordinatları kullanan iki boyutlu elastikiyet problemleri. Airy stress function and the compatibility equation. Gerilme konsantrasyonları. Dairesel olmayan elemanların burulması

CE 522 Elastik Stabilite Teorisi (3+0)3
Elastik stabilitenin temelleri. Stabilitenin matematiksel modelleri. Stabilite analizinin analitik ve enerji yöntemleri. Elastik kolonların ve çerçevelerin stabilitesi. Kiriş ve kolonların yanal burkulması. Kolonların burulması. Stabilite problemlerinin nümerik çözümü. Elastik limitlerin ötesindeki yapısal elemanların stabilitesi. Plakaların burkulması. Kabukların burkulması.

CE 541 İleri Beton Malzemeleri (3+0)3
Beton için çimento, agrega ve katkı maddeleri, taze ve sertleşmiş betonun özellikleri, betonun çeşitleri ve karakteristik özellikleri, betonun dayanıklılık özellikleri, betonarme çalışmaların geleceği ve bir yapı malzemesi olarak betonun çevresel yönleri.

CE 542 İleri Yapı Malzemeleri (3+0)3
Yapı malzemelerinin mekanik ve dayanıklılık özellikleri, betonun taze ve sertleşmiş haldeki özellikleri ve mikroyapıları, mikroyapı, çelik tipleri ve çeşitli yönleri, inşaatta plastik ve kompozitler, yenilikçi yapı malzemeleri ve yapı malzemeleri ile çevre arasındaki etkileşim.

CE 545 İnşaat Mühendisliği Malzemeleri için Tahmin Analitiği (3+0)3
Gözetimli öğrenme kullanan temel mukavemet tahmini modellerini tanımlama  ve bunlarin verimliliği. Abrams modeli, tahmin algoritmaları. Regresyon, çok bilinmeyenli regresyon, eğrisel regresyon, YSA ve hibrit metodlar. Hibrit metodların inşaat mühendisliği malzemelerinin mukavemet tahmini için kullanılması.

CE 561 İleri Zemin Mekaniği (Zemin Davranışı) (3+0)3
Zeminler, çeşitli ölçeklerde ve değişik fazlarda bulunabilen tanecikli malzemelerdir. Bu ders, saha ve laboratuvar testlerinin yorumlanması ve bunların yumuşak zeminlerdeki inşaatlarda kullanımına odaklanan zemin özellikleri hakkında detaylı bir çalışma sunmaktadır. Ele alınacak konular şunlardır: zeminin doğası; zeminlerin konsolidasyonu ve sekonder sıkıştırılması; etkin Gerilim Prensibi; kapilarite; zemin emmesi; temel dayanım prensipleri; killerin gerilme-gerinim mukavemeti davranışı, numune bozulmasının, anizotropi ve gerinim hızının etkilerinin vurgulanması; Mohr çemberi; Gerilim izleri; Elastik gerilim dağılımı; Granüler zeminler mukavemet ve sıkıştırma; Sıkıştırılmış zeminlerin mühendislik özellikleri;  zeminlerde yapısal modellemeye giriş ve özel konular.

CE 562 Kaya Mekaniği (3+0)3
Kaya mekaniği, kayaların mühendislik mekaniği ve özellikleriyle ilgilenmektedir. Bu ders, kayaların doğası, inşaat, temele ve mühendislik malzemesi olarak kaya kütlelerini incelemektedir. Ele alınacak konuların şunları kapsaması muhtemeldir: Sağlam kayaçların fiziksel özellikleri; stresler ve gerinimler; kayaçların ve kaya kütlelerinin termal, hidrolik ve mekanik özellikleri; kaya mekaniğinde elastikiyet teorisinin uygulamaları; Kayalarda süreksizlikler; yerinde gerilmeler ve gerilme ölçümleri; Kaya şevi mühendisliği ve kayalarda yeraltı kazıları; kayaların visko-elastik özellikleri.

CE 563 Zemin Dinamiğine Giriş (3+0)3
Teorik zemin dinamiğinin temellerinin gözden geçirilmesi: Newmark’ın kayan blok yaklaşımı, tek serbestlik dereceli (DOF) sistem teorilerinin uygulanması, çok serbestlik dereceli sistemler ve tek boyutlu dalga yayılımı. Çevrimsel zemin davranışının temelleri: gerilme-gerinim-boşluk suyu basıncı davranışı, kesme modülü ve sönümleme, çevrimsel oturma ve hacimsel çevrimsel eşik kesme gerinimi kavramı. Çevrimsel zemin davranışının modellemesine giriş.

CE 564 Geoteknik Deprem Mühendisliği (3+0)3
Bu ders; sismik tehlikeler, deprem mühendisliğinin temel kavramları, deprem yönetmelikleri, dinamik yükleme altındaki zemin davranışı, zemin sıvılaşması, zemin sıvılaşmasının sonuçları, killerin çevrimsel yumuşaması, sismik risklerin olumsuz etkilerini minimize etmek için azaltma ölçümleri, arazi tepki analizi, şevlerin ve dayanma yapılarının sismik yüklemelere karşı davranışı ve dinamik zemin-yapı etkileşimini kapsamaktadır. 

CE 571 Hidrolik Yapıların Tasarımı (3+0)3
Bu ders; akım ölçümü, hidrolik yapılar, savaklar, su alma yapıları ve ızgaralar, kapaklar, çökeltim havuzları, dip savaklar, dolu savaklar, hidrolik enerji kırıcılar ve balık geçişi yapılarını kapsamaktadır.

CE 572 Akarsu Hidroliği (3+0) 3
Derste aşağıdaki konular ele alınmaktadır; Nehir morfolojisi ve nehir tepkisi, açık kanalların hidroliğinin temel kavramları, sediman özellikleri, yatak pürüzlülüğü şekilleri, akış direnci, hareketin başlangıcı ve stabil kanalların tasarımı, hidrolojik analiz ve sediment yükü, açık kanallarda sediman taşınımı analizi,  sediman taşınımı formüllerinin uygulanması, nehilerin sediman debisinin ölçülmesi, oyulma mekanizması, köprü ayaklarında oyulma, yapıların yerel oyulmaya karşı korunması.

CE 573 Rüzgar Enerjisi (3+0) 3
Bu derste aşağıdaki konular ele alınacaktır; rüzgar enerjisisnin tanıtılması ve durumu, rüzgar enerjisi fiziği, rüzgar özellikleri, yerel etkiler, rüzgar ölçümü, rüzgar kaynağı değerlendirmesi, türbülans, rüzgar enerjisi projelerinin çevresel değerlendirilmesi, rüzgar projelerinin finansal modellenmesi, rüzgar projelerinin planlanması ve inşası, küçük rüzgar türbinleri, politik sorunlar.

CE 574 Su Kuvvetleri (3+0) 3
Bu derste aşağıdaki konular ele alınacaktır; su kuvvetlerinin tanıtılması ve durumu, su kuvvetlerinin fiziksel ve teknik temelleri, su kuvvetleri santrallerinin bileşenleri, hidrolik türbinler: tipler ve operasyonel hususlar, su kuvvetleri santralleri ekonomisi, şema tanımlanması, tasarımın geliştirilmesi, inşa, devreye alma ve çalıştırma, çevresel ve sosyal konular, politik sorunlar.

CE 575 Akarsu Mekaniği (3+0)3
Su ve sedimentlerin özellikleri, nehir havzası, yüzeysel akış, erozyon, sedimentin kaynakları ve miktarı, düzenli değişken nehir akışı, nehirlerde sediment taşınımı, nehir taşkın öteleme, nehir dengesi, kanal stabiltiesi, akarsularda sediment birikimlerinin ve mendereslerin oluşması, akarsu güzergahında değişimler, akarsu dinamiği, akarsu yatağında yığılma ve oyulmalar, akarsu stabilitesi, akarsu kıyılarının korunması ve düzenleme yapıları, kazıma, akarsuların fiziksel modellemesi.

CE 585 İleri Çelik Tasarımı (3+0)3
Bu ders yapısal çelik tasarımındaki ileri konuları irdelemektedir. Bulonlu ve kaynaklı kolon-kiriş birleşimleri, özel birleşimler, endüstriyel binalar, birleşik elemanlar, sismik tasarım için yatay çerçeve sistemleri, yük ve dayanma faktör tasarımı, plastik analiz ve göçme mekanizmasına genel bakış konuları bu ders boyunca kapsanmaktadır.

CE 587 Deprem Mühendisliğinin Temelleri (3+0)3
Katı ortamda dalga yayılımına giriş, cisim ve yüzey dalgaları, yansıma ve kırılma. Deprem oluşum sebepleri. Türkiye örneğiyle dünyadaki depremselliğin incelenmesi. Yanal kuvvetlere karşı yapısal tepkinin hesaplanması. Yapı dinamiği ve tepki spektrumlarının incelenmesi. Deprem hareketlerine maruz kalan çok katlı yapılar için analiz yöntemleri. Depreme dayanıklı betonarme yapıların tasarımı; Süneklik ve enerji sönümlenmesi kavramları. Deprem tasarım yönetmeliklerinin incelenmesi. Yapıların sismik iyileştirilmesi.

CE 588 Performansa Dayalı Sismik Tasarım (3+0)3
Bu ders ABD, Japonya ve Avrupa’daki araştırmaları takiben sismik tasarım alanındaki son gelişmeleri incelemektedir. Performansa dayalı sismik tasarımda yakın zamanda önerilen pratik tasarım yaklaşımları vurgulanacak ve bu yaklaşımlar doğrusal olmayan dinamik analiz yöntemleriyle doğrulanacaktır. Tasarım yaklaşımları, eşdeğer doğrusal sistemler veya sabit dayanım veya sabit süneklik deplasman değiştirme faktörleri gibi tek serbestlik dereceli benzerliklerin kullanılmasına odaklanacaktır. Bu ders, deprem mühendisliği ve ileri yapı dinamiği bilgi birikimine sahip yapı mühendisliği dalındaki öğrencilere yönelik tasarlanmıştır. Öğrenciler; Yapı Analizinde Matris Yöntemleri, Yapı Dinamiği, Deprem Mühendisliği ve eşdeğer konularda temel bilgiye sahip olmakla yükümlüdürler

CE 590 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans Semineri (0+0)0
Bu ders tezli yüksek lisans öğrencileri içidir. Öğrencinin yüksek lisans tez çalışmaları konusunda yapacağı sunum ve tartışmayı kapsamaktır. Ders sonunda öğrenci herkese (halka) açık bir seminer sunumu yapmaktadır.

CE 592 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans Bitirme Projesi (0+0)0
Bu ders tezsiz yüksek lisans öğrencileri için zorunludur. Ders kapsamında öğrenci bir proje hazırlar ve herkese (halka) açık bir şekilde sunumunu yapar.

CE 599 İnşaat Mühendisliğinde Master Tezi (0+0)0
Bu ders tezli yüksek lisans öğrencisinin akademik danışmanı tarafından yürütülen tez çalışmasını kapsamaktadır.